|      

درباره مسجد صاحب الامر

مسجد صاحب‌ الامر یکی از مساجد قدیمی و کهن شهر تبریز است که در مرکز این شهر واقع شده‌ است . این بنا توسط شاه تهماسب یکم ایجاد شده ‌است و در آغاز متعلق به‌ وی بوده ‌است . بعدها با حمله سپاهیان عثمانی به‌ ایران ، مسجد صاحب ‌الامر به‌ طور کلی ویران گردید . کاتب چلبی در کتاب « جهان ‌نما » در این ‌باره می‌ نویسد : « در قسمت شرقی میدان صاحب ‌آباد متصل به‌ جامع سلطان‌ حسن ، مسجد مزین دیگری وجود داشت که چون بنایش از شاه تهماسب بود ، عساکر عثمانی جا به ‌جا خرابش کردند . » پس از عقب ‌نشینی عثمانیان ، این مسجد توسط « میرزا محمد ابراهیم » -وزیر آذربایجان در زمان شاه سلطان حسین - مورد بازسازی قرار گرفت .
مسجد صاحب‌الامر در اثر زمین‌ لرزه سال ۱۱۹۳ هجری ، خسارت فراوانی دید و در سال ۱۲۶۶ هجری ، به ‌همت میرزا « علی ‌اکبر خان » ( مترجم کنسولگری شوروی در تبریز ) ، مورد مرمت قرار گرفت و « مدرسه اکبریه » در یکی از صحن‌ های آن ایجاد گردید .

این بنا دارای یک گنبد و دو مناره است که شکل گنبد و مناره ‌ها با سایر مساجد تفاوت بسیاری دارد . از زمان شاه تهماسب یکم ، تنها دو تاق مرمرین در این مسجد باقی مانده ‌است که جنبه تاریخی دارند . در کنار یکی از تاق‌ها ، سنگ ‌نبشته‌ ای مرمرین و در بالای تاق‌ دیگری ، سوره « الجن » نوشته شده ‌است .
امروزه موزه قرآن و کتابت در محل مسجد صاحب‌الامر ایجاد شده ‌است .
‌از س‍‍ال‌ 1380 ب‍ص‍ورت‌ م‍وزه‌ ق‍ر‌آن‌ و ک‍ت‍‍اب‍ت‌ م‍ورد ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌  .
ب‍‍ازدی‍د ‌از ‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ای‌ ب‍‍اش‍ک‍وه‌ و ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌  ، در ک‍ن‍‍ار ب‍زرگ‍ ت‍ری‍ن‌ ب‍‍از‌ار س‍رپ‍وش‍ی‍ده‌ ج‍‍ه‍‍ان‌ ( ق‍ی‍ص‍ری‍ه‌ ) در ت‍ب‍ری‍ز خ‍‍اطر‌ات‌ دور‌ان‌ رون‍ق‌ ت‍ج‍‍ارت‌ و ‌ع‍ظم‍ت‌ ‌ای‍ر‌ان‌ در گ‍ذش‍ت‍ه‌ ‌ه‍‍ای‌ دور ک‍ه‌ م‍س‍ی‍ر ج‍‍اده‌ ‌اب‍ری‍ش‍م‌ ب‍وده‌ ‌اس‍ت‌ ر‌ا ت‍د‌ا‌ع‍‍ی‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ک‍رد .
م‍س‍ج‍د ص‍‍اح‍ب‌ ‌الام‍ر ت‍ب‍ری‍ز در س‍‍ال‌ ‌ه‍‍ای‌ پ‍س‌ ‌از پ‍ی‍روزی‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ‌اس‍لام‍‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ س‍‍ال‌ ‌ه‍‍ای‌ 73 ت‍‍ا 77 در دس‍ت‌ م‍رم‍ت‌ و ‌اس‍ت‍ح‍ک‍‍ام‌ ب‍خ‍ش‍‍ی‌ ب‍ن‍‍ا ب‍ود و در زم‍‍ان‌ ح‍‍اض‍ر ‌از ح‍ی‍ث‌ ظ‍ا‌ه‍ر ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ش‍ده‌ و روز‌ان‍ه‌ پ‍ذی‍ر‌ای‌ ب‍‍ازدی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍‍ان‌ ‌از ق‍ر‌آن‌ ‌ه‍‍ای‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و دی‍گ‍ر ‌آث‍‍ار ‌ه‍ن‍ری‌ ‌ع‍رض‍ه‌ ش‍ده‌ در ‌آن‌ م‍‍ی‌ ب‍‍اش‍د .
م‍ج‍م‍و‌ع‌ م‍س‍‍اح‍ت‌ م‍ح‍وطه‌ ب‍ن‍‍ای‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ دو ‌ه‍ز‌ار و 260 م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ ‌اس‍ت‌ و زی‍ر ب‍ن‍‍ای‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ م‍وزه‌ در ح‍دود دو ‌ه‍ز‌ار م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ ‌اس‍ت‌  .
‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ای‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ک‍ه‌ در ف‍‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ن‍‍ا‌ه‍‍ای‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ک‍ش‍ور ب‍ه‌ ث‍ب‍ت‌ رس‍ی‍ده‌ ‌اس‍ت‌ د‌ار‌ای‌ دو م‍ن‍‍اره‌ ب‍ل‍ن‍د ی‍‍ا گ‍ل‍دس‍ت‍ه‌ در دو گ‍وش‍ه‌ ب‍‍ا ف‍‍اص‍ل‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‍‍ا زی‍‍اد ‌اس‍ت‌ و ‌از ‌ای‍ن‌ ن‍ظر ن‍ی‍ز در ب‍ی‍ن‌ م‍س‍‍اج‍د ک‍ش‍ور ب‍ن‍‍ای‍‍ی‌ م‍ن‍ح‍ص‍ر ب‍ف‍رد م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ی‌ ش‍ود .
ط‍اق‌ ‌اص‍ل‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ م‍س‍ج‍د ‌ع‍ظی‍م‌ ‌اس‍ت‌ و ب‍ن‍ظر م‍‍ی‌ رس‍د م‍‍ع‍م‍‍ار ‌اص‍ل‍‍ی‌ ‌آن‌ ب‍‍ا ش‍ن‍‍اخ‍ت‍‍ی‌ ک‍ه‌ ‌از م‍‍ع‍م‍‍اری‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ب‍ی‍ز‌ان‍س‌ د‌اش‍ت‍ه‌  ، س‍‍ع‍‍ی‌ در ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ ‌آن‌ ب‍‍ا ‌ه‍ن‍ر ‌اس‍لام‍‍ی‌ د‌اش‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌  .
ورودی‌ ‌ای‍ن‌ م‍س‍ج‍د ن‍ی‍ز د‌ار‌ای‌ ط‍اق‌ م‍رم‍ری‍ن‌ ب‍ه‌ ‌ارت‍ق‍‍ا‌ع‌ 3/5 م‍ت‍ر ب‍‍ا ‌ع‍رض‌ 1/80 م‍ت‍ر ‌اس‍ت‌  .
‌ای‍ن‌ ورودی‌ ‌از س‍ه‌ ق‍ط‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ی‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ دو پ‍‍ای‍ه‌ ی‍ک‌ ط‍اق‌ ب‍زرگ‌ ی‍ک‌ پ‍‍ارچ‍ه‌ و س‍طح‌ ب‍ی‍رون‍‍ی‌ ط‍اق‌ و پ‍‍ای‍ه‌ ‌ه‍‍ا ر‌ا گ‍ل‌ و ب‍وت‍ه‌ ‌اس‍ل‍ی‍م‍‍ی‌ و خ‍ط‍ای‍‍ی‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ زی‍ب‍‍ای‍‍ی‌ پ‍وش‍‍ان‍ده‌ ‌اس‍ت‌  .
در ب‍‍الای‌ ‌ای‍ن‌ ط‍اق‌ زی‍ب‍‍ا ‌ع‍ب‍‍ارت‌ ب‍س‍م‍ه‌ ‌ال‍ل‍ه‌ ب‍ه‌ خ‍ط ث‍ل‍ث‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌  .
‌آی‍ن‍ه‌ ک‍‍اری‌ ‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا ن‍ی‍ز در س‍‍ال‌ 1266 ‌ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ و در س‍‍ال‌ ‌ه‍‍ای‌ 73 و 77 ش‍م‍س‍‍ی‌ م‍ورد م‍رم‍ت‌ م‍ی‍ر‌اث‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌  .
در د‌ه‍ه‌ س‍‍ال‌ ‌ه‍‍ای‌ 1340 در زم‍‍ان‌ ‌اح‍د‌اث‌ خ‍ی‍‍اب‍‍ان‌ د‌ار‌ای‍‍ی‌ ( ش‍‍ه‍ی‍د م‍دن‍‍ی‌ ) ب‍خ‍ش‌ م‍‍ه‍م‍‍ی‌ ‌از م‍ح‍وطه‌ ح‍ی‍‍اط ب‍ن‍‍ای‌ م‍س‍ج‍د ص‍‍اح‍ب‌ ‌الام‍ر و م‍درس‍ه‌ ‌اک‍ب‍ری‍ه‌ در ح‍ری‍م‌ خ‍ی‍‍اب‍‌ان‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‌ و خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍‍ان‍ه‌ دو ب‍ن‍‍ای‌ م‍زب‍ور ب‍ص‍ورت‌ س‍‍ال‍م‌ در طرف‍ی‍ن‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ و ش‍رق‍‍ی‌ خ‍ی‍‍اب‍‍ان‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ن‍د .
ن‍‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ ن‍م‍‍ان‍د ک‍ه‌ در زم‍‍ان‌ ح‍‍اض‍ر م‍درس‍ه‌ ‌اک‍ب‍ری‍ه‌ ک‍ه‌ در ‌ا‌ع‍ص‍‍ار م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ‌از ص‍ف‍وی‍ه‌ ت‍‍ا پ‍‍ه‍ل‍وی‌ ‌ه‍‍ا ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍درس‍ه‌ ‌ع‍ل‍وم‌ دی‍ن‍‍ی‌ م‍ورد ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ب‍وده‌ ‌اس‍ت‌  ، پ‍س‌ ‌از م‍رم‍ت‌ و ب‍‍ازس‍‍ازی‌ ک‍‍ام‍ل‌ ‌از س‍‍ال‌ 77 ت‍‍اک‍ن‍ون‌ ب‍دون‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ب‍ه‌ ح‍‍ال‌ خ‍ود ر‌ه‍‍ا ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌  .
ب‍ن‍‍ای‌ م‍س‍ج‍د ص‍‍اح‍ب‌ ‌الام‍ر ت‍ب‍ری‍ز و م‍س‍ج‍د ش‍‍ه‍ی‍د ث‍ق‍ه‌ ‌الاس‍لام‌ ک‍ه‌ در س‍م‍ت‌ ش‍م‍‍ال‍‍ی‌ ‌آن‌ در زم‍ره‌ م‍ف‍‍اخ‍ر و م‍ی‍ر‌اث‌ گ‍ر‌ان‍ب‍‍ه‍‍ای‌ م‍ل‍‍ی‌ و ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ح‍ت‍‍ی‌ ق‍‍اب‍ل‌ ‌ع‍رض‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ب‍ن‍‍ای‍‍ی‌ ب‍‍اش‍ک‍وه‌ و ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ و ب‍دون‌ ت‍ردی‍د دی‍د‌ار ‌از ‌آن‌ خ‍‍اطر‌ات‌ ‌غ‍رور ‌ان‍گ‍ی‍ز و خ‍وب‍‍ی‌ ر‌ا در ‌اذ‌ه‍‍ان‌ ‌ه‍م‍وطن‍‍ان‌ ب‍ه‌ ‌ارم‍‍غ‍‍ان‌ خ‍و‌ا‌ه‍د گ‍ذ‌اش‍ت‌  .
در د‌اخ‍ل‌ ب‍ن‍‍ای‌ م‍س‍ج‍د ص‍‍اح‍ب‌ ‌الام‍ر ت‍ب‍ری‍ز در زم‍‍ان‌ ح‍‍اض‍ر ده‌ ‌ه‍‍ا ج‍ل‍د ق‍ر‌آن‌  ، ‌اد‌ع‍ی‍ه‌ و ن‍ق‍ش‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ ‌ه‍‍ای‌ ک‍لام‌ وح‍‍ی‌ ک‍ه‌ در طول‌ ‌ا‌ع‍ص‍‍ار و ق‍رن‌ ‌ه‍‍ا ت‍وس‍ط ‌ه‍ن‍رم‍ن‍د‌ان‌ ‌آف‍ری‍ده‌ ش‍ده‌ ‌ان‍د ب‍ر‌ای‌ ب‍‍ازدی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍‍ان‌ ‌ع‍رض‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌  .
در داخل بنای مسجد صاحب ‌الامر تبریز در زمان حاضر ده هاجلد قرآن  ، ادعیه و نقش برجسته ‌های کلام وحی که در طول اعصار و قرن ‌ها توسط هنرمندان آفریده شده ‌اند برای بازدید کنندگان عرضه شده است  .

تصاویر

         

خواندن 1168 دفعه

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی: جهت دریافت جدیدترین اخبار آژانس و تورها و پکیج های دقیقه 90 با درج ایمیل خود به رایگان عضو خبرنامه آذرگشت ملکی شوید.

سامانه پرداخت آنلاین

لطفا مبلغ را در کادر زیر وارد نمایید.

مبلغ:
بابت:

نماد اعتماد ملی

logo-samandehi

جوملا فارسی